Modalni glagoli u engleskom jeziku

can, could, may, might, must, shall, should, will, would

Modalni glagoli ( modal verbs ) su jedna vrsta pomoćnih ( auxiliary ) glagola. Zovu se još i pomoćnim zato što idu uz glavni glagol, kojeg oblikuju i dopunjuju značenje. Njima se iskazuje želja, sposobnost, dozvola, mogućnost, moranje, itd. Većina modalnih glagola nema oblik za prošlost i budućnost, pa moramo upotrebiti zamjenu za taj glagol koji ima isto značenje. Ne preporučuje se učenje napamet raznih pravila i upotreba kojim ovi glagoli podliježu. Oni imaju više upotreba i značenja. Bolje proučiti svaki glagol ponaosob, kroz vježbanja i primjere rečenica u kojima se nalaze. A onda ga uporediti sa drugim modalnim glagolima koji imaju sličnu upotrebu. Na kraju ćete bez razmišnjanja znati koji glagol kada upotrebiti. Ipak, bitno je znati da za sve modalne glagole važe sl pravila:

 • modalni glagoli se nikad ne mijenjaju ( ne dodajemo -s, -ed ili -ing na njih ): It might rain. ( a ne It mights rain. ) Možda će padati kiša.
 • iza modalnog glagola slijedi glagol u infinitivu bez -to: I can swim. ( a ne I can to swim. ) Ja umijem plivati.
 • odrični oblik se gradi dodavanjem not iza modalnog glagola: That will not ( ili won’t ) be necessary. To neće biti potrebno
 • Upitni oblik se gradi zamjenom mjesta subjekta i modalnog glagola.: Could you sweep the floor? Bi li mogao pomesti pod?

Prema upotrebi modalne glagole možemo predstaviti na sl. način

modalni glagol
(modal verbs)
upotreba (use) primjeri (examples)
CAN

can not - can’t
Can I…..?
  Da se izrazi:
 • sposobnost, umijeće (ability)
 • mogućnost (possibility)
 • dozvola (permission)
 • zahtjev (request)
 • She can speak Chinese. -Ona zna kineski.
 • That can’t be true. -To ne može biti istina.
 • Can I leave now? -Mogu li otići sada?
 • Can you lend me your pen? -Možeš li mi pozajmiti hemijsku?
COULD

could not - couldn’t

Could I……?
 • traženje dozvola (asking for permission)
 • zahtjev (request)
 • prijedlog, sugestija (suggestion)
 • mogućnost u budućnosti (future possibility)
 • sposobnost iz prošlosti (ability in the past)
 • jedna od više mogućnosti (one of a number of possibilities)
 • Could I use your phone, please? -Bi li mogao da se poslužim tvojim telefonom?
 • Could you take me home? -Bi li mogao da me odvezeš kući?
 • We could go to the cinema, if you like? -Mogli bi otići u bioskop, ako želiš?
 • There could be traffic jam tomorrow. -Mogla bi biti gužva u saobraćaju sutra.
 • Nina could play the guitar when she was 5. -Nina je znala svirati gitaru kad je imala 5 godina.
 • Where is mom? - I’m not sure. She could be in the kitchen. -Gdje je mama? Nisam sigurna. Mogla bi biti u kuhinji.
MAY

may not - mayn’t (rijetko se koristi skraćeni oblik)

May I ….?
 • mogućnost (possibility)
 • traženje i davanje dozvole (permission)
 • molba i ponuda (polite request and offer)
 • I may go to Spain this summer. -Možda ću ići u Španiju ovog ljeta.
 • You may come in now. -Smijete sada ući.
 • May I open the window? -Smijem li otvoriti prozor?
 • May I help you somehow? -Mogu li vam nekako pomoći?
MIGHT

might not- mightn’t

Might I……?
 • mogućnost (possibility)
 • moguća dešavanja u budućnosti (possible actions or happenings in future)
 • It’s a strange story, but it might be true. -Čudna je priča, ali bi mogla biti istinita.
 • Ana might not come to the party. -Ana možda neće doći na zabavu.
 • It might snow tonight. -Večeras bi mogao padati snijeg.
MUST

must not - mustn’t

Must I ……?
 • potreba da se uradi nešto (necessity)
 • prijedlog, sugestija (suggestion)
 • obaveza (obligation)
 • zabrana (prohibition)
 • sigurnost (certainty)
 • Plants must be watered regularly. -Biljke se moraju redovno zalivati.
 • You must visit us again. We had so much fun. -Moraš nas opet posjetiti. Baš smo se dobro zabavili.
 • We must answer all the questions. -Moramo odgovoriti na sva pitanja.
 • You must not eat that. -Ne smiješ to jesti.
 • Sonja must be tired after her long journey. -Sonja mora da je umorna nakon dugog puta.
SHALL

shall not - shan’t

Shall I ……?
 • dešavanja u budućnosti (future actions) - samo uz zamjenice “I” i “we”
 • prijedlog, ponuda (suggestion, offer)
 • obećanje (promise)
 • I shall be busy all day tomorrow. -Biću zauzet sutra cijeli dan.
 • Shall we have dinner? -Hoćemo li večerati?
 • Shall I help you with your bags? -Da ti pomognem s torbama?
 • I shall never forget you. -Nikad te neću zaboraviti.
SHOULD

should not - shouldn’t

Should I …..?
 • preporuka, savjet (recommendation, advisability)
 • očekivanje (expectation)
 • He shouldn’t smoke so much. It’s not good for his health. -Ne bi trebao toliko da puši. To nije dobro za njegovo zdravlje.
 • You really should study more. -Stvarno bi trebao više da učiš.
 • Mia should be here soon. -Mia bi trebala uskoro stići.
WILL

will not - won’t

Will I ……?
 • dešavanja u budućnosti (future actions)
 • ponuda (offer)
 • obećanje (promise)
 • Iznenadna odluka (instant decision)
 • We will visit our grandparents next week. -Posjetit ćemo baku I djeda sledeće sedmice.
 • Will you stay for lunch? -Hoćeš li ostati na ručku?
 • If you won’t tell him the truth, I will. -Ako mu ti ne kažeš istinu, ja ću.
 • Don’t you worry, I will help you. -Ne brini se, ja ću ti pomoći.
WOULD

would not - wouldn’t

Would I ……?
 • prošlo vrijeme od will (past tense of will)
 • ljubazan zahtjev (polite request)
 • poziv na nešto (invitations)
 • She said she would call me, but she didn’t. -Rekla je da će me nazvati, ali nije.
 • Would you call your dad, please? -Bi li molim te mogao nazvati svoga oca?
 • Would you come with me to the party? -Bi li pošla sa mnom na zabavu?

Da sumiramo:

 • Za iskazivanje sposobnosti i umijeća (ability) koristimo modalne glagole CAN (za sadašnjost) i COULD (za prošlost).
  I can ride a horse. Ja znam jahati konja.
  She could write when she was three. Ona je znala pisati sa tri godine.
 • Za traženje i davanje dozvole (permission), možemo iskoristiti tri modalna glagola: CAN , COULD, MAY.
  Can I call you sometimes? Mogu li te nazvati ponekad? (ljubazno)
  Could I call you sometimes? Bi li te mogao nazvati ponekad? (ljubaznije)
  May I call you sometimes? Smijem li te nazvati ponekad? (najljubaznije)
 • Za izražavanje mogućnosti (possibilities) u većini slučajeva ćemo iskoristiti MAY ili MIGHT.
  They may come visit us. / They might come visit us. Oni će nam možda doći u posjetu.
 • Razlika je u tome što MAY ima veću vjerovatnoću da će se nešto ispuniti, nego MIGHT. Pored ova dva glagola možemo iskoristiti i COULD.
  Someone’s knocking. That could be my sister. Neko kuca. To bi mogla biti moja sestra. (ali nisam sigurna)
 • CAN’T ćemo iskoristi kad smo sigurni da je nešto nemoguće.
  Someone’s knocking. It can’t be my sister. She went to her friend ten minutes ago. Neko kuca. To ne može biti moja sestra. Otišla je prije 10 minuta kod drugarice.
  I can’t believe what Nada did. She can’t be so cruel. Ne mogu da vjerujem šta je Nada uradila. Ne može biti toliko okrutna.
 • Kada smo sigurni da je nešto moguće, tj. istinito upotrebićemo MUST.
  Someone’s knocking. It must be a postman. I’m expecting a letter. Neko kuca. To mora da je poštar. Očekujem pismo.
 • Za izražavanja obaveza (obligation), potreba (necessity) i zabrana (prohibition) koristimo MUST. Imamo jos jedan glagol koji ima sličnu upotrebu, a to je “have to”. On se ne ponaša kao modalni glagol, za njega ne važe ranije navedena pravila. On se mijenja po licima i ima prošli i budući oblik.
  I, you, we, they have to go to the meeting. You don’t have to go to the meeting. He, she, it has to go to the meeting. He doesn’t have to go to the meeting. Do I have to go? / Does she have to go?
  Prošli oblik
  I, you, he, she, it, we, they had to leave the party. She didn’t have to leave the party. Did I / she have to leave?
  Budući oblik
  I, you, he, she, it, we, they will have to tidy the bedroom. You won’t have to tidy the bedroom. Will I / he have to tidy?
 • MUST - I must practice more. Moram više da vježbam. (zbog sebe, osjećam da bi više trebao da vježbam, da bi bio bolji)
 • HAVE TO - I have to practice more. Moram više da vježbam. (to mi je obaveza, trener mi je naredio.)
 • MUST NOT - MUSTN’T - You mustn’t bring in food or drinks. Ne smiješ unositi hranu ili piće. (ne smjeti - zabrana, a ne opcija)
 • DOESN’T / DON’T HAVE TO - We don’t have to go out if you are tired. Ne moramo izaći, ako si umoran. She doesn’t have to call me every day. Ne mora me zvati svaki dan. (nije pod moranjem)
 • Za davanje prijedloga (suggestions) i ponuda (offers) upotrebićemo SHALL i COULD. Shall we meet outside the restaurant? Hoćemo li se naći ispred restorana?
 • Ako smo manje sigurni u ono što predlažemo iskoristit ćemo COULD. We could go fishing this weekend. Mogli smo na pecanje ovaj vikend.
 • I za kraj da napomenem da modalni glagol WILL koristimo za građenje prostog budućeg vremena (Future Simple Tense)
  I will (I’ll) see you tonight. Vidjet ću te večeras.
  They will (They’ll) travel to Scotland next year. Oni će putovati u Škotsku sledeće godine.